น้องกรต่อวีซ่ายาวถึง 2023

น้องกรต่อวีซ่ายาวถึง 2023

น้องกรยื่นวีซ่าจากไทย กลางปี 2018 ยื่นครั้งแรกลงเรียนภาษา โดยเป็นการยื่นจากที่อื่นมา แล้ววีซ่าไม่ผ่านมาก่อน